לוגו עיריית חיפה

עיריית חיפה

מינהל התפעול ופיתוח תשתיות

רשות חניהתו חיפאי ותיק (70+)


  • התו מאפשר חניה למשך שלוש שעות.
  • התו תקף לשנתיים.
  • כל בית אב רשאי לקבל תו חיפאי ותיק (70+) אחד בלבד.

תאריך ושעה: 06/12/2020 02:57:44
מספר סימוכין: 136578
פרטי המבקש
יש להזין מספר תעודת זהות
יש להזין שם פרטי
יש להזין שם משפחה
יש להזין מספר נכס ארנונה
יש להזין מספר רכב
כתובת למשלוח התו
יש להזין רחוב
יש להזין מספר בית
יש להזין טלפון
כתובת הדוא"ל אינה חוקית
הערות לפקיד
נספחים

לקבלת תו החניה יהיה עליך לצרף את המסמכים הבאים:

* רישיון נהיגה בתוקף
הקובץ הנבחר גדול מדי
* רישיון רכב מלא בתוקף ע"ש אחד מבני הזוג הזכאים באותו משק בית
הקובץ הנבחר גדול מדי
* צילום ת.ז + ספח מגורים בחיפה
הקובץ הנבחר גדול מדי
* טופס ארנונה ע"ש מבקש התו
הקובץ הנבחר גדול מדי
חוזה שכירות בתוקף ע"ש מבקש התו
* תוקף התו יהיה ע"פ חוזה השכירות
הקובץ הנבחר גדול מדי
הצהרת המבקש

עם קבלת תו חיפאי ותיק (70+) הנני מתחייב בזאת:

  1. לשמור על שלמות התו.
  2. להסיר את התו מכלי-הרכב עם שינוי מקום מגוריי, ולהחזירו לעירייה.
  3. לא להעבירו לאחר.
  4. להסיר את התו מכלי-הרכב עם מכירתו או העברתו לאחר, או עם החזרת כלי-הרכב למקום העבודה או לחברת ההשכרה.

הנני מצהיר כי כל המידע המפורט בבקשה ובמסמכים המצורפים לה - נכון.

ידוע לי כי מסירת פרטים כוזבים לעניין הגשת הבקשה ושימוש בתו שלא בהתאם להתחייבותי כמפורט למעלה, הינם עבירה על החוק, ולעירייה תהיה הזכות לבטל את התו.

יש לאשר

טופס זה מנוסח בלשון זכר, אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד.


מנהל התיפעול ופיתוח תשתיות - רשות החנייה

חורי 1, חיפה 3309233

טלפון: 1-700-502-224